pühapäev, 26. september 2010

E-kursus "Digipildid koolielus"

Tiigrihüppe Sihtasutus on ikka pakkunud õpetajatele välja erinevaid tasuta koolitusi. E-koolitusi on aga olnud väga vähe. Samas pakub uus Koolielu portaal võimalusi just sedalaadseks õppimiseks. Eelmisel õppeaastal said huvilised osaleda õppimisüritustel, mis olidki oma loomult väikesed e-kursused. Sel õppeaastal õppimisüritused jätkuvad, kuid neile lisanduvad ka e-kursused http://koolielu.ee/pg/info/readnews/50281.

Esimeseks e-kursuseks on "Digipildid koolielus". Digipilte kasutatkse õppetöös päris palju. Käesolev e-kursus ongi loodud selleks, et aidata õpetajatel paremini digipilte oma töösse integreerida.

Sihtgrupp: Üldhariduskoolide õpetajad, kes ei ole fotograafiaga väga palju kokku puutunud, kuid sooviksid neid rohkem oma töös kasutada. Kursuse läbimiseks on vajalik omada lihtsat digifotoaparaati ja internetiühendusega arvutit.

Kursuse maht: 24 tundi (6 nädalat), kursuse lõpetajad saavad tunnistuse

Eesmärgid:
 • Tutvuda riistvaraga ning oluliste mõistetega pilditöötluses.
 • Õppida kasutama erinevaid veebipõhiseid keskkond fotode avaldamiseks (Flickr), töötlemiseks (Picnik) ning pildiseeriate loomiseks.
 • Tutvuda autoriõigustega.

Kursuse sisu:
1. nädal (4.-10.10.2010): virtuaalse näituse külastamine, tutvumine riistvaraga, enda fotoaparaadi kirjeldamine
2. nädal (11.-17.10.2010): pildistamise põhitõed, Flickr keskkond
3. nädal (18.-24.10.2010): olulised mõiste pilditöötluses, Picnik keskkond
4. nädal (25.-31.10.2010): autoriõigused, CC litsentsid, pildiseeriad
5. nädal (1.-7.11.2010): erinevad fotode jagamise ja töötlemise keskkonnad
6. nädal (8.-14.11.2010): kokkuvõtete tegemine

Kes on huvitatud kursusel osalemisest, leiab selle Koolielu portaalist Kogukondade alt. Kursus algab 4. oktoobril, registreerumine kuni 3. oktoobrini. Registreerumiseks tuleb logida Koolielu portaali sisse ja valida Kogukonnad. Kogukonnale "E-kursus "Digipildid koolielus"" tuleb esitada liitumistaotlus.

reede, 17. september 2010

"iTEC" projekt

Europrojekt on sõna, mis võib mõjuda nii innustavalt kui ka hirmutavalt. Erinevad nägemused ja kogemused tekitavad juba eelhäälestuse. Kui rääkida haridusest, siis ühe esimese organisatsioonina, mis tegeleb haridusele suunatud projektidega, meenub European Schoolnet http://www.eun.org/web/guest/home. European Schoolnet on organisatsioon, mis ühendab 31 haridusministeeriumit üle Euroopa. Läbi erinevate projektide on jõudnud paljud IKT-alased uuendused erinevatesse riikidesse ja koolidesse. Eestis on näiteks päris tuttav eTwinning/Sõpruskoolid Euroopas projekt http://www.etwinning.net/et/pub/index.htm.

Sellel sügisel on European Schoolnet'il algatamas laiahaardeline 4-aastane projekti "iTEC" http://itec.eun.org/. Partneriteks on valitud 14 haridusministeeriumit üle Euroopa, juhtivad IKT müüjad, teadlased, tarkvara arendajad, koolitajad ja eksperdid. Projekti põhieesmärk on arendada erinevaid stsenaariume tuleviku klassiruumi jaoks ning neid siis väga suures ulatuses (üle 1000 klassiruumi Euroopas) katsetada. Projektiga tegelevad 11 erinevat töögruppi.

Esimene töögrupp tegeleb projekti haldamise ja juhtimisega. Juhiks on siin European Schoolnet. Päris keeruline võib olla juhtida nii suurt projekti nii paljude partneritega.

Teine töögrupp on tegelikult võtmegrupp, sest nemad peavad välja töötama erinevad pedagoogilised stsenaariumid, mida koolides katsetama hakata. Stsenaarium tähendab siin tegevuse kirjeldust, kuidas kasutada mõnda uut vahendit või meetodit. Töögruppi juhib Tulevikulabor Inglismaalt http://www.futurelab.org.uk/. 2010.aasta detsembriks peaksid välja 8-10 esimest stsenaariumit.

Pärast stsenaariumite väljatöötamist analüüsib kolmas töögrupp (Aalto Ülikool http://www.aalto.fi/en/) neid ning hakkab välja töötama prototüüpe, mida oleks võimalik katsetada väikese grupi õpetajate peal. Eelpilooti planeeritakse 12 riigis umbes 30 õpetajaga 2011.aasta jaanuaris ja veebruaris. Prototüübi katsetamise puhul võib olla tegemist ka lihtsalt vestlusega, kus õpetajatel palutakse tagasisidet, kas üks või teine stsenaarium on rakendatav kooliellu.

Laiahaardelise piloodi läbiviimise ülesanne on neljandal töögrupil (European Schoolnet). Mõte on haarata üle 1000 klassi 12 riigis. Katsetamine toimub viies faasis ja igas riigis on olemas nii pedagoogiline kui ka tehniline nõustaja, kes toetavad õpetajaid ning korraldavad vajadusel koolitusi. Eriliselt tahetakse tähelepanu pöörata matemaatikale ja loodusteadustele ning õpilastele alates 14 eluaastast. See tähendab Eestis umbes 7. või 8. klassi. 2011.aasta mais valitakse välja koolid ja õpetajad, kes hakkavad uusi stsenaariume katsetama. Terve suvi on neil aega asja uurida ja juba septembris-oktoobris saab kõike katsetama hakata.

Väga suur töö tuleb ära teha viiendal töögrupil, kelle ülesandeks on koolis läbiviidud pilootide hindamine. Alguses uurib töögrupp IKT olukorda erinevates riikides ning korjab kogu projekti käigus kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid andmeid. Õpetajad täidavad küsitlusi, annavad intervjuusid, osasid tunde filmitakse jne. Selle raske ülesande on enda peale võtnud Manchesteri Metropolitani Ülikool http://www.mmu.ac.uk/.

Kuues töögrupp tegeleb koolituse ja toetuskeskkonna loomisega. Selle töögrupi abil saavad stsenaariumid endale tehnilise pesa. Eriline tähelepanu on pööratud rahvuslike koordinaatorite koolitamisele, mis toimub 2011.aasta aprillis. Eestil on siin võimalus koordineerida help deski tööd alates 2011.aasta augustist. Töörühma juhib UNI*c Taanist http://www.uni-c.dk/generelt/english/index.html.

Seitsmes kuni kümnes töörühm tegeleb tehniliste lahenduste väljatöötamise ja arendamisega. Luuakse erinevaid vidinaid ja rakendusi, mis põhinevad loodud stsenaariumitel. Nende töörühmadega on seotud paljud ülikoolid ja uurimisasutused: Knowledge Markets Consulting, Boltoni Ülikool http://www.bolton.ac.uk/, Leuveni Katoliiklik Ülikool http://www.kuleuven.be/ ja Vigo Ülikool http://www.uvigo.es/.

Viimase, 11 töögrupi ülesanne on levitada edukaid stsenaariumeid ja näiteid. Oluline on, et kõik huvigrupid saaksid aimu, millega tegeldakse ja millised on tulemused.

Eesti õpetajad ja koolid on kutsutud aktiivselt osalema "iTEC" projektis. Eestis koordineerivad seda projekti Martin Sillaots ja mina (Ingrid Maadvere). Kui kellelgi tekkis huvi kaasa lüüa, andke endast märku. Kindlasti on tegemist tõelise väljakutsega ja võimalusega areneda koos erinevate Euroopa koolidega.

teisipäev, 7. september 2010

Abiks õppimisürituste korraldajatele

Õppeaastal 2009/2010 toimusid Tiigrihüppe SA portaalis Koolielu http://www.koolielu.ee/ virtuaalsed õppimisüritused, kus igal veerandil sai õppida midagi uut ja huvitavat. Sel õppeaastal on samuti planeeritud õppimisüritusi, kuid korraldada võivad neid kõik soovijad, kes tahavad end koolitajana proovile panna. Kuidas seda aga teha nii, et kasu ja abi oleks kõigile.

Alustuseks tuleks välja mõelda teema, milles õppimisüritust korraldada. See võiks olla mingi valdkond, milles õpetaja tunneb enda kindlalt ja on valmis teisigi juhendama. Näiteks võib see olla mõne programmi õpetamine või mõne meetodi selgitamine. Kui teema selge, siis oleks hea mõelda välja ka kõlav pealkiri, mis osalisi meelitaks. Hea oleks täpselt läbi mõelda ka sihtrühm, kellele koolitus on mõeldud.

Nii nagu igal õppimisel on eesmärgid, on ka õppimisüritusel eesmärgid. Need tuleb enda jaoks sõnastada lähtudes sihtgrupist, kellele koolitus on mõeldud. Õpieesmärke lugedest saavad ka koolitatavad täpsemalt aru, mida õppimisüritusel õpitakse ja tehakse.

Näide õpieesmärkidest:
Õppimisürituse "Õppematerjalide helindamine" käigus õpitakse:
 • kasutama erinevaid helisalvestusprogramme (MyPodcast, Audacity)
 • lisama heli esitlustele Voicethread'i keskkonnas
 • kasutama erinevaid ekraanisalvestusprogramme (Screenjelly, Screentoaster, CamStudio)
Kui eesmärgid paigas, siis võib hakata juba täpsemat kava välja mõtlema.
Näide kavast:
Õppimisürituse "Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning" kava:
1. nädal
Tutvumine erinevate eTwinningu projektidega.
Osalemine virtuaalselt eTwinningu aastakonverentsil Sevillas.
Registreerumine portaali
2. nädal
Kontaktide otsmine ja lisamine.
Projektiidee väljamõtlemine.
Projektiidee sisestamine foorumisse.
3. nädal
Projekti loomine.

Kõige rohkem aega võib võtta erinevate õppematerjalide loomine. Samas võib olla tegemist õppimisüritusega, kus spetsiaalselt loodud õppematerjale polegi vaja teha. Juhendeid erinevate veebikeskkondade kasutamise kohta võib leida Koolielu portaalist Töövahendite alt http://koolielu.ee/pg/tools/index. Kui koolitaja loob ise õppematerjale, saab ta need vajadusel üles laadida Koolielu kogukonda.

Nüüd olekski aeg luua Koolielu portaali uus kogukond, mille pealkirjaks on õppimisürituse pealkiri. Kogukonna kirjeldusse on hea lisada juba ka kursuse eesmärgid, et need kohe kõigile nähtavad oleks. Edasi saab juba kogukonnas toimetama hakata ning vajalikke asju vajalikesse kohtadesse panna. Kindlasti peaks kuhugi panema üles ka õpijuhise. Mina lisasin selle Teadetetahvlile, et see kõigile kohe silma jääks.
Näide õpijuhisest
Õpijuhis "Õppematerjalide helindamine"
1. Vaadake esitlust "Õppmaterjalide helindamine" (kogukonna lehed).
2. Osalege arutelus "Ajurünnak - milliseid materjale helindada".
3. Tutvuge videoõpetustega: helifailide loomine, Voicethread, ekraanivideote loomine (kogukonna lehed).
4. Katsetage mõnda vahendit.
5. Lisage omapoolne kommentaar Arutellu vastava vahendi juurde.
Lisage soovi korral õppimisüritusele sisu (lehti, faile, arutelu teemasid).

Iga veebipõhise õppimise juures on oluline läbi mõelda ka see, kuidas saavad koolitatavad tagasisidet oma tegevusele. Kas teeb seda koolitaja või kaasõppurid. Selleks on hea kasutada kommenteerimist ja Arutelu.

Kui kõik siiamaani valmis, tuleks õppimisüritus veel ametlikult registeerida, et selle toimumisest teisi teavitada. Selleks kirjutage e-kiri Kristi Kasper-Semidorile kristi@tiigrihype.ee. Kiri peaks sisaldama järgnevat:

 • Õppimisürituse pealkiri
 • Koolitaja/koolitajate nimi/nimed
 • Õppimisürituse toimumise aeg
 • Sihtrühm
 • Eesmärgid
 • Kava

Õppimisüritus on just midagi sellist, millega võiksid alustada õpetajad, kes on huvitatud e-kursuste läbiviimisest. Kogemusi saab sealt palju ja häid ideid samuti. Jõudu ja pealehakkamist kõigile.

pühapäev, 5. september 2010

Uuel õppeaastal teadlikult toituma

Õpetajate jaoks algab uus aasta ikka tavaliselt 1. septembriga ja sellega seoses antakse endale ka õppeaastaks lubadusi hakata sportima, itaalia keelt õppima, tervislikult toituma jne. Kõigi nende lubaduste täitmiseks on olemas ka hulk veebilehti, mis võimaldavad jälgida oma tulemusi ning leida motivatsiooni edasi tegutsemiseks. Järgnevalt natuke aga tervislikust toitumisest ja selle jälgimisest.

Õpetajatele on vast tuttav veebileht Ampser http://www.ampser.ee/, mis on mõeldud koolinoortele ja propageerib tervislikku toitumist. Tarmo Kull tutvustas mulle aga ühte toredadat eestikeelset veebilehte, mis võimaldab veelgi teadlikumalt jälgida oma toitumist. Tegemist on Tervise Arengu Instituudi poolt välja töötatud toitumisprogrammiga, mis asub aadressil http://tap.nutridata.ee/. Selleks et keskkonda aktiivselt kasutama hakata oleks kõigepealt vaja luua konto. Sisselogides avaneb kasutajale juba hulk võimalusi. Mina alustasin toitumispäevikust ja sisestasin huvi pärast oma eilse ja tänase menüü. Päris kõiki toiduaineid küll loetelus ei olnud, kuid olulisemad olid olemas. Pärast sisestamist klõpsasin nupule Arvuta päevamenüü ja sain täieliku ülevaate, mida ja kui palju ma olin tarbinud koos soovitustega, mida ma võiksin homme süüa, et saada kätte puudolevaid vitamiine, mineraalaineid jne.

Ja kõige sellega alles asi algab. Edasi saab koostada oma menüüsid, lisada oma retsepte, et hiljem oleks kergem arvutusi teha, arvutada kehamassiindeksit ja energiakulu. Ma usun, et antud keskkonnast on kasu nii õpetajatel kui ka õpilastel, sest kõik me tahame ju olla tervemad ja targemad.