esmaspäev, 28. juuli 2008

Võilille, Tower Bridge'i ja Arnold Rüütli otsingul

Veebis on päris palju keskkondi, kus on võimalik leida pilte vabaks kasutamiseks. Kas õpetaja leiab aga alati seda, mida vaja? Teeme katse. Kujutame ette, et tuleb koostada esitlus, kus on vaja kasutada võilille, Londonis asuva TowerBridge'i ja Arnold Rüütli pilti. Hiljem võiks selle esitluse avaldada veebis kõigile vaatamiseks. Järelikult on vaja kasutada pilte, mis seda lubavad. Enne otsingut võiks otsingusõnad võimalusel tõlkida inglise keelde, sest see tagab parema tulemuse. Veebis on selleks päris palju sõnaraamatuid (http://dict.ibs.ee/translate.cgi?word=recent&language=English, http://aare.pri.ee/dictionary.html, http://www.dict.ee/, http://enet.animato.ee/).
Kordasin samalaadset otsingut kaks korda (16 päeva jäi vahele), et näha, kas leheküljed arenevad ning lisavad uusi pilte. 16 päeva on vast veidi lühike aeg järelduste tegemiseks, aga üht-teist võib siiski järeldada. Kõige rohkem lisandus pilte 1.Wikimedia ja 2.Flickr'i keskkonda. Mõni pilt oli lisandunud ka 3. Public Domain Pictures ja 4. Free Photo lehekülgedele.

Järgnevas tabelis kajastuvad otsingu tulemused:

veebilehekülg

võilill

Tower Bridge

Arnold Rüütel

märkused

1. Wikimedia commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

1187527Kõige paremad tulemused. Andis ka valesid pilte, aga vähe.
2. Flickr
http://www.flickr.com/
8068130431Kõige rohkem pilte. Palju väga kunstipäraseid fotosid. Arnold Rüütel oli pildil seljaga.
3. Public Domain Pictures
http://www.publicdomainpictures.net/
11170Kahel pildil oli nälkjas võilillelehel. Tower Bridge puhul leidis ainult valesid pilte.
4. Free Photo
http://www.freefoto.com/
660584Võililled olid kõik ära õitsenud. Tower Bridge'i puhul enamus pilte sobisid. Arnold Rüütlina andis 4 valet pilti.
5. Public Domain Photo
http://pdphoto.org/PictureHome.php
4300Leidis ainult valesid Tower Bridge'e.

6. Pics4learning (pilidid õppimiseks)
http://www.pics4learning.com/

44550Tower Bridge puhul leidis igasuguseid pilte. Ebamugav oli, et iga otsingut tuli alustada uuesti, sest jätab meelde ka varem sisestatud otsingusõnad.
7. Loodusteaduslikud pildid
http://www.bioscience.heacademy.ac.uk/imagebank/default.aspx
4310Tower Bridge'na pakkus loomi ja teisi elusolendeid.

8. Public Domain Photos
http://www.public-domain-photos.com/

600

Lisaks fotodele leidub ka clip-art pilte.

9. Burning Well
http://www.burningwell.org/
510Fotograafide annetatud pildid.
10. Gimp'i fotoarhiiv
http://gimp-savvy.com/PHOTO-ARCHIVE/
34640Leidis 2 valet võilille pilti ning mitte ühtegi õiget Tower Bridge pilti
11. Free Photo Bank
http://www.freephotobank.org/main.php
000Kõige viletsam tulemus.

Õppetöös vabalt kasutatavad pildid


Piltide kasutamine õppetöös on väga oluline. Öeldakse, et üks pilt on väärt 1000 sõna. Õpetajana võin ma küll fotoaparaadiga ringi käia ja hea joonistaja olla, aga kõigest vajalikust ei jõua ma kindlasti ise pilte teha. Seega oleks hea, kui ma saaksin kasutada ka teiste tehtud pilte. Lähtudes autoriõigustest tohin ma seda motiveeritud mahus õppeotstarbel teha, aga kui ma tahaksin hiljem näiteks oma esitluse veebis avaldada, siis oleks mul vaja selliseid pilte, mille autorid lubavad seda teha. Üheks võimaluseks on küsida luba autoritelt, aga teine võimalus on kasutades Creative Commonsi litsentsidega või vaba kasutusega (public domain) avaldatud fotosid. Sellistest piltidest on koostatud veebis erinevaid kogusid.


Mõned näited nendest:
1. Wikimedia commons http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page.
2. Free Photo http://www.freefoto.com/index.jsp
3. Free Photo bank http://www.freephotobank.org/main.php.
4. Pics4Learining (pildid õppimiseks) http://www.pics4learning.com/.
5. PD Photo (vabalt kasutatavad fotod) http://pdphoto.org/PictureHome.php.
6. Gimp Savvy http://gimp-savvy.com/PHOTO-ARCHIVE/index.html.
7. Burningwell http://www.burningwell.org/.
8. Public Domain Pictures http://www.publicdomainpictures.net/.
9. Public Domain Photos http://www.public-domain-photos.com/.
10. Image Bank http://www.bioscience.heacademy.ac.uk/imagebank/default.aspx.
11. Flickr http://www.flickr.com/. Sisaldab väga palju erinevaid fotosid, mida kõike ei saa vabalt kasutada, aga on võimalik sooritada otsingut kasutades CC litsentsi.

esmaspäev, 7. juuli 2008

Õpetaja ja autoriõigused


Koolis tuleb tihti ette, et lisaks õpikumaterjalidele tekib õpetajal vajadus kasutada ka teisi õppematerjale. Kuidas seda teha nii, et mitte minna vastuollu Autoriõiguse seadusega? Autoriõiguse seadus (§ 19 p 2) lubab teost kasutada illustreeriva materjalina õppe- või teaduslikel eesmärkidel järgnevatest reegilitest lähtudes:

 • Teos peab olema õiguspäraselt avaldatud.
 • Teost kasutatakse ainult illustreeriva materjalina.
 • Teost kasutatakse motiveeritud mahus. Motiveeritud maht ei ole Eestis määratletud. Tuleb jälgida, et illustreerimine ei muutuks reprodutseerimiseks.
 • Kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.
 • Tuleb ära märkida autori nimi, teose pealkiri ja teose avaldamise allikas. Internetilehekülgede puhul piisab lingist.

Seega võib õpetaja kasutada teiste loodud õppematerjale motiveeritud mahus, kuid töö autorile peab viitama.
Isegi kui kõiki neid punkte silmas pidada, võib autor siiski vaidlustada teose vaba kasutamise väites, et teose kasutamine on vastuolus teose tavapärase kasutamisega või kahjustab põhjendamatult autori seaduslikke huvisid (§ 17).


Lisaks teiste õppematerjalide kasutamisele loovad õpetajad tihti ka ise õppematerjale. Autoriõigused loodud õppematerjalile hakkavad kehtima automaatselt ja on nii isiklikud kui varalised.
Isiklikud õigused:

 • Õigus teose autorsusele.
 • Õigus autorinimele (kodanikunimi või varjunimi).
 • Õigus teose puutumatusele. Autor lubab või keelab muutuste tegemise teoses.
 • Õigus teose lisadele. Autor lubab või keelab lisade loomise.
 • Õigus autori au ja väärikuse kaitsele.
 • Õigus teose avalikustamisele.
 • Õigus teose täiendamiseks.
 • Õigus teos tagasi võtta.
 • Õigus nõuda oma autorinime kõrvaldamist.

Isiklikke õigusi ei saa sundkorras autorilt ära võtta ega müüa.


Varalised õigused:

 • Õigus teose reprodutseerimisele.
 • Õigus teose levitamisele, avalikule esitamisele, üldsusele näitamisele.
 • Õigus teost tõlkida.
 • Õigus teha teoses kohandusi.
 • Õigus koostada ja välja anda teose kogumikke.


Autori varalisi õigusi saab müüa. Kui aga teos on loodud tööülesannet täitmisel, siis lähevad varalised õigused automaatselt üle tööandjale. Tööandja ja töötaja võivad sõlmida omavahel lepingu, et varalised õigused ei lähe üle tööandjale. Autoriõigused teosele kehtivad inimese eluea pluss 70 aastat.
Tihti kasutavad õpetajad õppematerjalide loomisel enda loodud fotosid. Kui fotodel on äratuntavalt inimesed, siis tuleb neilt küsida nõusolekut pildistamiseks, sest inimestel on põhiseaduslik õigus eraelu puutumatusele, mis laieneb ka inimese kujutis kasutamisele pildis.Päris keeruline on luua terviklikku õppematerjali täiesti üksi. Sageli kasutavad õpetajad oma õppematerjalide täiendamiseks teiste loodud pilte, helilõike jne. Kõik see on täiesti lubatud, kui järgida ülevalpool toodud reegleid. Mis aga saab siis, kui õpetaja tahab oma materjali veebis avaldada? Kui tegemist on täiesti õpetaja enda originaalloominguga, siis probleeme ei teki. Kõik on korras ka siis, kui materjal on avaldatud mõnes kinnises keskkonnas (IVA, Moodle, VIKO jne), millele saavad ligi ainult õpetaja ja selle klassi õpilased. Aina rohkem kasutatakse tänapäeval avatud keskkondi (kodulehed, ajaveebid, wikid jne). Seda aga võib pidada teose avalikuks esitamiseks. Teose avalikuks esitamiseks loetakse teose avalikustamist kohas, mis on üldsusele avatud, või ka kohas, mis pole küll üldsusele avatud, kuid kus viibib määramata arv isikuid väljastpoolt perekonda ja lähimat tutvusringkonda, sõltumata sellest, kas üldsus teost tegelikult tajus või mitte (AutÕS § 10 lg 2 p 1). Tegemist on ühe põhilise autori varalise õigusega. Kuidas õpetaja võiks antud olukorra lahendada:

 1. Küsida autorilt luba teose kasutamiseks. Probleemid tekivad siis, kui autor ei ole teada. Sellist teost kutsutakse orbteoseks. Sellisel juhul on kõige parem jätta teos kasutamata.
 2. Kasutada linke.
 3. Otsida materjale, mille loojad on lubanud neid vabalt kasutada. Näiteks Creative Commonsi litsentsiga fotod.

Kasutatud materjal:

 • http://www.autor.ee/est
 • A. Kelli loeng "Autoriõiguse olemus, ülesanded ja seosed intellektuaalse omandi süsteemis"


Creative Commons'i litsentsid

Õpetajad kasutavad tundides lisaks õpikutele ja töövihikutele ka palju lisamaterjale. Kõige lihtsam on neid leida Internetist. Eesti Autoriõiguse seadus lubab teoseid refereerida ja tsiteerida motiveeritud mahus teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel, kui autorile on korrektselt viidatud. Tihti tekib õpetajal aga soov teost veidi kohandada ja õpilaste jaoks veebis levitada, kuid selleks oleks vaja küsida autorilt nõusolekut, mis on aeganõudev ning jääb tihti tegemata. Samas ei ole paljudel autoritel midagi selle vastu, et nende teoseid vabalt kasutataks ning levitataks. Selliste probleemide puhul tulevad appi avatus sisulitsentsid, mida on loodud päris palju. Õpetaja jaoks kõige lihtsam ning arusaadavam on Creative Commons (http://creativecommons.galerii.ee/, http://creativecommons.org/), millele pandi alus 2001. aastal. Creative Commonsi litsentse kasutades saab teose autor ise otsustada, kui palju ta endale õigusi jätab ja kui paljudest loobub.

Creative Commonsi litsentside loomisel kasutatakse järgnevaid märke:

Attribution. Peab ära tooma töö originaalse autori. Teistel on lubatud kopeerida, levitada ja esitada töid autori lubatud viisil.


Noncommercial. Teost ja sellest tuletatud töid tohib kopeerida, levitada ja esitada mitteärilistel eesmärkidel.


No derivative Works. Teost on lubatud kopeerida, levitada ja esitada ainult sõna-sõnalt. Ei ole lubatud muuta.


Share Alike (jaga samadel tingimustel). Kui muudad, modifitseerid või kasutad oma töös, siis pead levitama samadel tingimustel, kui need, millega teos jagati.


Creative Commons'il on 6 litsentsitüüpi:

Attribution Non-commercial No Derivatives (by-nc-nd)
Kõige rangem litsents. Teost võib alla laadida ja jagada, aga autorile tuleb viidata ning teost ei tohi kuidagi muuta.

Attribution Non-commercial Share Alike (by-nc-sa)
Litsents lubab teost alla laadida, muuta ja kohendada. Autorile tuleb viidata ning modifitseeritud tööd tuleb jagada sama litsentsi alusel. Tiigrihüppe SA konkursitööd on enamasti avaldatud selle litsentsiga.

Attribution Non-commercial (by-nc)
Teost võib muuta ja kasutada oma töös. Muudetud töös peab viitama autorile ning seda ei tohi jagada ärilistel eesmärkidel. Jagama modifitseeritud tööd ei pea samadel tingimustel.

Attribution Non Derivatives (by-nd)
Teost võib jagada ärilistel ning mitteärilistele eesmärkidel, aga teost muuta ei tohi. Autorile tuleb viidata.

Attribution Share Alike (by-sa)
Teost võib alla laadida ning muuta ka kommertseesmärkidel. Autorile tuleb viidata ja modifitseeritud tööd jagada sama litsentsiga. Võrdne avatud lähtekoodiga.

Attribution (by)
Litsents lubab teost muuta ja levitada ka kommertseesmärkidel. Autorile tuleb viidata.