esmaspäev, 7. juuli 2008

Õpetaja ja autoriõigused


Koolis tuleb tihti ette, et lisaks õpikumaterjalidele tekib õpetajal vajadus kasutada ka teisi õppematerjale. Kuidas seda teha nii, et mitte minna vastuollu Autoriõiguse seadusega? Autoriõiguse seadus (§ 19 p 2) lubab teost kasutada illustreeriva materjalina õppe- või teaduslikel eesmärkidel järgnevatest reegilitest lähtudes:

 • Teos peab olema õiguspäraselt avaldatud.
 • Teost kasutatakse ainult illustreeriva materjalina.
 • Teost kasutatakse motiveeritud mahus. Motiveeritud maht ei ole Eestis määratletud. Tuleb jälgida, et illustreerimine ei muutuks reprodutseerimiseks.
 • Kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.
 • Tuleb ära märkida autori nimi, teose pealkiri ja teose avaldamise allikas. Internetilehekülgede puhul piisab lingist.

Seega võib õpetaja kasutada teiste loodud õppematerjale motiveeritud mahus, kuid töö autorile peab viitama.
Isegi kui kõiki neid punkte silmas pidada, võib autor siiski vaidlustada teose vaba kasutamise väites, et teose kasutamine on vastuolus teose tavapärase kasutamisega või kahjustab põhjendamatult autori seaduslikke huvisid (§ 17).


Lisaks teiste õppematerjalide kasutamisele loovad õpetajad tihti ka ise õppematerjale. Autoriõigused loodud õppematerjalile hakkavad kehtima automaatselt ja on nii isiklikud kui varalised.
Isiklikud õigused:

 • Õigus teose autorsusele.
 • Õigus autorinimele (kodanikunimi või varjunimi).
 • Õigus teose puutumatusele. Autor lubab või keelab muutuste tegemise teoses.
 • Õigus teose lisadele. Autor lubab või keelab lisade loomise.
 • Õigus autori au ja väärikuse kaitsele.
 • Õigus teose avalikustamisele.
 • Õigus teose täiendamiseks.
 • Õigus teos tagasi võtta.
 • Õigus nõuda oma autorinime kõrvaldamist.

Isiklikke õigusi ei saa sundkorras autorilt ära võtta ega müüa.


Varalised õigused:

 • Õigus teose reprodutseerimisele.
 • Õigus teose levitamisele, avalikule esitamisele, üldsusele näitamisele.
 • Õigus teost tõlkida.
 • Õigus teha teoses kohandusi.
 • Õigus koostada ja välja anda teose kogumikke.


Autori varalisi õigusi saab müüa. Kui aga teos on loodud tööülesannet täitmisel, siis lähevad varalised õigused automaatselt üle tööandjale. Tööandja ja töötaja võivad sõlmida omavahel lepingu, et varalised õigused ei lähe üle tööandjale. Autoriõigused teosele kehtivad inimese eluea pluss 70 aastat.
Tihti kasutavad õpetajad õppematerjalide loomisel enda loodud fotosid. Kui fotodel on äratuntavalt inimesed, siis tuleb neilt küsida nõusolekut pildistamiseks, sest inimestel on põhiseaduslik õigus eraelu puutumatusele, mis laieneb ka inimese kujutis kasutamisele pildis.Päris keeruline on luua terviklikku õppematerjali täiesti üksi. Sageli kasutavad õpetajad oma õppematerjalide täiendamiseks teiste loodud pilte, helilõike jne. Kõik see on täiesti lubatud, kui järgida ülevalpool toodud reegleid. Mis aga saab siis, kui õpetaja tahab oma materjali veebis avaldada? Kui tegemist on täiesti õpetaja enda originaalloominguga, siis probleeme ei teki. Kõik on korras ka siis, kui materjal on avaldatud mõnes kinnises keskkonnas (IVA, Moodle, VIKO jne), millele saavad ligi ainult õpetaja ja selle klassi õpilased. Aina rohkem kasutatakse tänapäeval avatud keskkondi (kodulehed, ajaveebid, wikid jne). Seda aga võib pidada teose avalikuks esitamiseks. Teose avalikuks esitamiseks loetakse teose avalikustamist kohas, mis on üldsusele avatud, või ka kohas, mis pole küll üldsusele avatud, kuid kus viibib määramata arv isikuid väljastpoolt perekonda ja lähimat tutvusringkonda, sõltumata sellest, kas üldsus teost tegelikult tajus või mitte (AutÕS § 10 lg 2 p 1). Tegemist on ühe põhilise autori varalise õigusega. Kuidas õpetaja võiks antud olukorra lahendada:

 1. Küsida autorilt luba teose kasutamiseks. Probleemid tekivad siis, kui autor ei ole teada. Sellist teost kutsutakse orbteoseks. Sellisel juhul on kõige parem jätta teos kasutamata.
 2. Kasutada linke.
 3. Otsida materjale, mille loojad on lubanud neid vabalt kasutada. Näiteks Creative Commonsi litsentsiga fotod.

Kasutatud materjal:

 • http://www.autor.ee/est
 • A. Kelli loeng "Autoriõiguse olemus, ülesanded ja seosed intellektuaalse omandi süsteemis"


1 kommentaar:

PIIA ütles ...

Aitäh põhjaliku ülevaate eest! Nii mõnedki probleemid said selgemaks.